O školce

Prezentace a zaměření školky

MŠ LobkovicovoBudova nové mateřské školy byla postavena v roce 2017 s kapacitou pro 60 dětí v krásné a klidné lokalitě, plné zeleně. Mateřská škola je postavena jako modulární dřevostavba složená ze tří modulů, kdy každý modul bude sloužit pro 20 dětí jako herny, šatny a umývárny. Čtvrtý, servisní modul, je určen jako zázemí pro personál a pro přípravu jídla. Jídlo se bude dovážet z provozovny ZŠ a MŠ Chelčického. Budově dominuje dřevo, ze kterého jsou i pergoly nad vstupy do zahrady, která patří ke školce. V interiéru je školka vybavena umývárnami s protiskluzovou dlažbou a v hernách tepelně izolačními PVC v kombinaci s koberci. Příjemné prostředí umocňuje výmalba s barevnými motivy v kombinaci s bílou barvou. Od jara 2018 se školka postupně zařizovala a vybavovala tak, aby bylo vše připravené na slavnostní otevření dne 3. 9. 2018. Od března 2018 z rozhodnutí MČ Prahy 3 byla MŠ Lobkovicova rozšířena o detašované pracoviště MŠ Třebešín, na adrese Zvěřinova 3416/16, Praha 3. Zde se od září 2018 vzdělává 60 zapsaných dětí ve třech homogenních třídách po 20ti dětech ve třech třídách se sociálním zařízením u třídy, šatnami a výdejnou jídla. U školy je zahrada s herními prvky a dvěma pískovišti, která se v roce 2019 zvětšila o další prostor, který byl v létě roku 2019 oplocen. Vyrostla zde nová školní zahrada s herními prvky a na podzim roku 2020 bude vystavěno nové sportovní hřiště z umělého povrchu a na zahradě ještě přibudou pítka na osvěžení a nová houpačka a lavice se stolem pro děti. Vně budovy byla dekorativně vymalována s dětským motivem spojovací chodba.

Vize školy

Filosofií naší mateřské školy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti a aby bylo připravené vnímat své okolí a komunikovat s ním a neztratit se ve velkém světě. K tomu vytváříme podnětné, estetické a multikulturní vzdělávací prostředí, obsahově bohaté tak, aby se děti u nás ve škole cítily bezpečně a spokojeně. Cestou přirozené výchovy rozvíjíme samostatné a zdravě sebevědomé dítě.

Děti budou ve škole šťastné a budou se těšit na každý další den, pokud jim nabídneme:

– zdravé, klidné prostředí s maximálním omezením rušivých vlivů, s radostnou atmosférou,

podporující přátelské vztahy mezi dětmi a poskytující citové zázemí,

– účelné, modernizované vybavení, tvůrčí prostředí s dostatkem hraček a pomůcek,

které podporují tvořivost a jsou přístupné dětem,

– jasně definovaná, společně přijatá pravidla, která při dodržování poskytují pocit jistoty,

– vlídné, vstřícné, tvořivé a nápadité paní učitelky, které mají pochopení pro všechny děti,

jednají s nimi bez pocitu nadřazenosti, dokážou děti zaujmout a získat si jejich důvěru.

Děti se budou všestranně rozvíjet, jestliže:

– budou získávat nové poznatky především cestou vlastních prožitků a zkušeností při hře

a praktických činnosti,

– pro ně připravíme množství podnětů bohatých a rozmanitých činností,

každodenní nabídku možností bude tvořit pestrá mozaika slova, kresby, malby, zpěvu,

tance, pohybu, práce a zábavy,

– všechny kvalifikované paní učitelky jsou průvodcem, nikoliv vůdcem,

děti motivují, inspirují, dítě dochází k poznání samo, základním předpokladem

úspěchu bude úzká spolupráce s rodiči na základě partnerství.

Vzdělávací program “ Skřítek Vítek objevuje svět“

ŠVP Skřítek Vítek objevuje svět

ŠVP je vypracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, odpovídá cílům a záměrům předškolní výchovy. Vše, co nás obklopuje je různorodé a barevné jako barvy duhy, kterou máme v logu školy. Pojítkem mezi tématy našeho ŠVP je Skřítek Vítek, který v průběhu čtyř ročních období, zdárně dovede dítě do cíle, tedy připravené pro vstup do ZŠ, samostatné, tvořivé, zvídavé a zdravě sebevědomé, které dokáže komunikovat, samostatně se rozhodovat, spolupracovat s bohatou slovní zásobou a dobrou výslovností. Vzdělávací obsah je rozdělen do 4 integrovaných bloků, na jejichž základě si paní učitelky vytvoří TVP pro jednotlivé třídy. Integrované bloky obsahují nabídku témat. Tato témata nejsou závazná, ani časově ohraničená. Obsahová náplň jednotlivých témat vychází z věkového složení třídy a individuálních zvláštností dětí a ze situací, které přináší život dětí, třídy, školy a společnosti. TVP lze tedy během jeho naplňování měnit, doplňovat a aktualizovat dle vzniklé situace.

ŠVP každoročně doplňujeme o nový Doprovodný projekt akcí a aktivit, který nabízí pedagogům i dětem bohatou nabídku aktivit, akcí a podporuje tak pestrost nabídky pro plnění dlouhodobých vzdělávacích cílů a konkretizuje nabídku aktivit vhodných pro plnění jednotlivých kompetencí.

Mateřská škola má dále zpracované vlastní projekty a programy dle kterých pracuje a které jsou vypracovány přímo na míru škole, najdete v „Projekty MŠ“.

Máme vypracovaný vlastní „Adaptační program“, „Desatero rad pro rodiče“ a „Školní zralost“ (dokumenty si můžete stáhnout v sekci dokumenty ke stažení). Každý rok se zapojujeme i do projektů „Celé Česko čte dětem“, „Zelená školka“, V září Světlušky září“, každoročně se zapojujeme do projektů vypsaných MČ Praha 3.

Naše mateřská škola dále dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Lobkovicovo nám. 22, kam jsou děti i se svými rodiči zvány na akce pořádané touto školou speciálně pro předškoláky.  Paní učitelky s dětmi pravidelně navštěvují ZŠ, kde se účastní dopolední výuky. Paní učitelky si navzájem předávají potřebné informace o dětech a snaží se tak předškolním dětem a jejich rodičům co nejvíce usnadnit vstup do ZŠ.

Při mateřské škole funguje „Spolek rodičů při mateřské škole“, který pomáhá při organizování akcí, zajišťuje nákup hraček pro děti, z vybraných peněz hradí divadla, školní výlety, drobná vybavení, knihy, herní prvky pro MŠ a maminky úzce spolupracují s vedením školy.

Provoz mateřské školy

Provozní doba

Škola je otevřena denně od pondělí do pátku od 7:00 do 17:30 hod.
Děti přicházejí v doprovodu rodičů od 7:00 do 8:30 hod, poté se budova zamyká!
Děti se vydávají rodičům v poledne od 12:15 do 13:00 a odpoledne od 15:00 do 17:30 hod.

Věci potřebné do školy

 • Obuv na přezutí – zdravotně vhodná (naprosto nevhodné jsou pantofle a nyní moderní obuv CROCS)
 • Oblečení do třídy – jednoduché, praktické s kapsou, denně čistý kapesník
 • Oblečení na vycházky a pobyt na zahradě – starší, které se může umazat
 • Pyžamo – na odpolední odpočinek se mění každý týden
 • Převlečení do tělocvičny, vhodnou obuv
 • Oblečení vhodné do solné jeskyně – kalhoty, legíny, tepláky, bílé ponožky, triko s dlouhým rukávem
 • Lahev s uzávěrem na pití podepsanou, (každý den si odnese dítě odpoledne domů a druhý den vymytou přinese do školy)
 • 2 x roušku v sáčku na zip pro případ potřeby (bude zůstávat ve skřínce dítěte)

Aktivity MŠ

 • Pondělí – Předškoláček u Motýlků + OMJ
 • Úterý – Předškoláček u Žabiček + OMJ
 • Středa – OMJ + Učíme se na flétničku u Žabiček
 • Čtvrtek – OMJ + Interaktivní hry se Sovičkou u Berušek

Rozdělení dětí do tříd

 • 3 – 5leté – Berušky
 • 5 – 6leté – Motýlci
 • 3 – 6leté + OŠD – Žabičky

Úhrada školného

Měsíční školné je stanoveno na 1.050,- Kč a je splatné vždy do 10. dne příslušného měsíce, to znamená, zaplaťte tak, aby byla platba připsána vždy 10. dne v měsíci!

Školné plaťte na účet 1111 99 307 / 0300, variabilní symbol je rodné číslo dítěte, v poznámce uvádějte celé jméno dítěte + symbol T. Děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily 6 ti let a děti s odkladem školní docházky, školné neplatí! V případě nepřítomnosti se úhrada za školné nevrací!

Úhrada stravného

Měsíční stravné za dítě činí 880,- Kč, pro dítě s odkladem školní docházky 924,. Platbu za stravné zasílejte na účet číslo 556 199 / 0300. Variabilní symbol je rodné číslo dítěte. V poznámce uvádějte celé jméno dítěte + symbol T.

Stravné je splatné vždy do 10. dne příslušného měsíce, to znamená, zaplaťte tak, aby byla platba připsána vždy

10. dne v měsíci! Přeplatky na stravném se vrací vždy v lednu a červenci.

Vše ohledně stravného domlouvejte s paní hospodářkou Danu Havlovou, telefonicky na č.: 778 466 975, nebo emailem na mslobkovic.jidelna@seznam.cz.

Spolek rodičů při MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 

Předseda: paní Tvrdková

Člen: paní Beránková za MŠ Lobkovicova

Člen: paní Růžička za MŠ Třebešín

Na třídní schůzce konané dne 2. a 3. 9. 2020 přítomní rodiče jednotně odsouhlasili

příspěvek do Spolku rodičů při MŠ Lobkovicova i na MŠ Třebešín v celkové částce 1.600,-Kč

na školní rok. Zaplatit můžete buď ve dvou splátkách (do 15.10.2020 za první pololetí 800,-Kč

a do 15.2.2021 za druhé pololetí také 800,-Kč, nebo na celý školní rok 1.600,-Kč do 15. 10. 2020.

Číslo účtu: 185324756/0600

Variabilní s.: rodné číslo dítěte

Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte a T.

MŠ nám. J. z Lobkovic
detašované pracoviště TŘEBEŠÍN
Nám. J. z Lobkovic 23/119, 130 00 Praha 3
tel.: 234 253 522 / 234 253 521
Skip to content